Livskvalitet

"Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det!" "Are you a Tigger or an Eeyor?"

fredag 27. september 2013

Fra forskningsfronten

Antistoffet jeg får brukes enten ved øre-nese-hals kreft, eller ved kreft "i den andre enden".

Superenkel forskning har følgende å si om hvorvidt bruk av Cetuximab lønner seg:

"Konklusjon: Kunnskapsgrunnlaget vedrørende kostnadseffektiviteten for cetuximab
ved metastatisk kolorektalcancer er svært begrenset, først og fremst på grunn av
mangel på relevante effektdata. Norske helsemyndigheter har ikke tilkjennegitt hvilke grenser som skal gjelde for kostnadseffektivitet (målt som kostnad per vunnet
kvalitetsjustert leveår/leveår med god helse) i Norge og om disse grensene er uavhengig av sykdomstype og pasientens livssituasjon. Ulike grenser har imidlertid vært foreslått, men ingen av disse tilsier at bruk av cetuximab som tredjelinjebehandling ved metastatisk kolorektalcancer er kostnadseffektivt dersom man skulle legge til grunn de to økonomiske studier som er inkludert i vår oppsummering. Vi har således ikke holdepunkter for å konkludere med at cetuximab som tredjelinjebehandling ved metastatisk kolorektalcancer er kostnadseffektivt. (Min utheving) En slik vurdering tar imidlertid ikke hensyn til at samfunnets preferanser vedrørende behandling av pasienter i en spesiell livssituasjon kan være annerledes enn preferansene for andre tiltak. Kostnadseffektiviteten knyttet til bruk av cetuximab i første- eller andrelinjebehandling er ikke vurdert her da vi ikke har funnet helseøkonomiske studier for dette." Kilde: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/oppsummering-av-publiserte-helse%C3%B8konomiske-evalueringer-av-cetuximab-ved-metastatisk-kolorektalcancer;jsessionid=EA613B944FCD1C5D67C1E53439D6C462

"Superenkel", fordi det synes som "forskerne" her har forsøkt å finne studier som sier noe om kostnadseffektiviteten ved en spesiell kombinasjon av to forskjellige medikamentbehandlinger, ikke funnet noe særlig utvalg av studier, og deretter raskt har konkludert at det ikke er mulig å si at cetuximab er kostnadseffektivt. Det synes umiddelbart som at de heller IKKE har funnet indikasjoner på det motsatte, slik at det kan like gjerne hevdes at det ikke finnes holdepunkter for å si at bruk av stoffet IKKE er kostnadseffektivt.

Det andre poenget jeg leste ut av oppsummeringen av den gjennomførte studien, er det opereres med et begrep som heter kvalitetsjusterte leveår (QALY). [Dette er jo høyst interessant i forhold til overskriften på denne bloggen.]
"Resultatene tydet på at cetuximab+irinotecan førte til en levetidsforlengelse på i gjennomsnitt 5,3 måneder, tilsvarende 0,33 kvalitetsjusterte leveår (QALY). Kostnad per vunnet leveår ble anslått til å være 508 900 norske kroner Kostnad per vunnet leveår ble anslått til å være 508 900 norske kroner, mens kostnaden per kvalitetsjusterte leveår var 681 000 kroner." (Samme kilde som vist over.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar